Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten

Özel Akdeniz Hastanesi Kişisel Verileri Bilgilendirme Metni;

 

Özel Akdeniz Hastanesi olarak; sizlerin özel hayatlarınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerin kullanımında, temel hak ve özgürlükleri korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgi vermek istiyoruz.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili İlkelerimiz,

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Hastanemiz, kişisel verilerin işlenmesi sırasında, ilgili kişilerin münferit haklarını korumaktadır. Kişisel veriler, hukuka uygun ve adil bir şekilde toplanarak işlenmektedir.

Belirli, açık ve meşru (şeffaflık) amaçlar için işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma: Hastanemiz tarafından kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır. Hastanemiz, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri yalnızca ilgili kişilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlemektedir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi sırasında; İlgili kişi, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel veri işlemenin amacı, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile İlgili kişinin hakları konuları hakkında bilgilendirilmektedirler.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme: Hastanemiz, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlendikleri amaçları için gerekli addedildiği, düzenleyici otoriteler ve/veya ilgili kanun ve yönetmelikler tarafından zorunlu kılındığı sürece hastanemiz ve kontrolü altındaki iştirakleri, işbu politika tarafından ortaya koyulan amaçlara uygun olarak kişisel ve özel nitelikli verileri işlemeye ve muhafaza etmeye devam edecektir.

Bilgilerin doğruluğu, verilerin güncelliği: Hastanemiz, işlenmiş kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri doğru, eksiksiz ve gerekiyorsa güncel tutmaktadır. Gerekli durumlarda; doğru olmayan veya eksik olan verilerin silinmesi, düzeltilmesi, tamamlanması veya güncellenmesi sağlanmaktadır.

Gizlilik ve veri güvenliği: Kişisel ve özel nitelikli kişisel veri, veri gizliliğine tabidir. Kişisel düzeyde gizli olarak değerlendirilmekte ve yetkisiz erişim, hukuka aykırı olarak işleme veya dağıtımın yanı sıra kazara kayıp, değişiklik veya tahribatın önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanması amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi hastanemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

 

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizden olan;

Kimlik verileriniz, adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, ve ibraz ettiğiniz T.C. Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz, acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarının adı, soyadı ve e-posta adresi bilgileri gibi,

İletişim verileriniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, adresiniz gibi,

Finansal verileriniz, banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi, 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi,

Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,

Görsel ve İşitsel Kayıt verileriniz, hastanemizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz,

Meslek, eğitim, araç plakası, hastanemiz danışma resepsiyonundan ve web sitesi gibi kanallardan; sözlü, yazılı, ya da elektronik ortam üzerinden bize iletebilmektedir. Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin başlıca verileri oluşturmaktadır.

Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,

Hasta hizmetleri, sağlık profesyonellerimiz tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,

Hastane yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

Kalite, hasta deneyimi, bilgi sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,

İnsan kaynakları ve kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,

Denetim ve bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

Kalite, hasta deneyimi, bilgi sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Hasta hizmetleri, mali İşler, pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,

Hasta hizmetleri, mali İşler, pazarlama bölümleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,

Hastane yönetimi, hasta deneyimi, hasta hakları, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

Hastane yönetimi, bilgi sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Pazarlama, medya ve iletişim tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,

Hastane yönetimi, hasta hakları, müstehaklık sorgusu kapsamında bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

Biz kişisel ve özel nitelikli verilerinizi,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

Özel Hastaneler Yönetmeliği,

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Yukarıda açıklanan amaçlarla ve çerçevede her zaman güvenle saklıyor ve rezervasyon, bilgi işlem, reklam, pazarlama, tanıtım, iş geliştirme, güvenlik, promosyon, kampanya bildirimi, anket, hasta deneyimi memnuniyeti araştırmaları için ve ayrıca verilerinizi iş ilişkisi içerisindeki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle (yetkili veya çalışanları) şirketimizin yetkilileri ile, hissedarlarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,

Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),

Sosyal Güvenlik Kurumu,

Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,

Nüfus Genel Müdürlüğü,

Türkiye Eczacılar Birliği,

Adli makamlar,

Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,

Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,

Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,

Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,

Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki …………………………., İşl., ………………………………… Temizlik Yönetim Danışmanlığı Güvenlik Sist. İnşaat San. ve Dış Ticaret A.Ş., ………………………………. Ecza Deposu A.Ş ile,

İşvereniniz ile,

Özel Akdeniz Hastanesi web sitesi, sosyal medya hesapları direkt mesaj paylaşımı veya Kurumsal Whatsapp hattı aracılığıyla Canlı Destek almanız halinde paylaşacağınız T.C. Kimlik No, Ad ve soyad bilgileri ve bu programları/uygulamaları kullanırken beyan ettiklerinizle sınırlı olarak sağlık verileriniz ………….sunucuları,

Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, ve iş ortaklarımız ile gerekli tedbirler alınmak sureti ile aktarımı ve paylaşımını hizmetlerimizin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla kullanıyor, bunların dışında kimseyle paylaşmıyoruz.

Dilediğiniz zaman bize başvurarak; Kişisel verilerinizin kullanılma amacını, hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını öğrenebilirsiniz.

Eksik ya da hatalı kaydedilen, kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için talebinizi yazılı olarak veya noter kanalıyla gönderebilir, hastanemiz iletebilir, detaylı bilgi almak için www.akdenizhospital.com.tr/kvkk linkini ve 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu‘nu inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla;

             Özel Akdeniz Sağlık Hizmetleri

             Çağdaş Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

Sorgun Mah. 8151 Sk. No:10 Manavgat/Antalya 07600

 

info@akdenizhospital.com.tr

 

TEL: +90 (242) 746 00 13

FAX: +90 (242) ………………

İlgili Kişi: …………………..

kvkk@akdenizhospital.com.tr

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ